PAUNAWA

 

Legal Notice

  Ang Tagapaglathala ay sinubukang makapaglahad ng tumpak at kumpletong impormasyon sa pagbuo ng website na ito (JaysonGuevarra.com), at isinasaalang-alang na hindi niya maaaring pagtibayin o katawanin sa anumang oras, na ang mga nakapaloob dito ay tumpak dahil sa katangiang mabilis na pagbabagu-bago ng Internet.

  Kahit pa sinubukang alamin at aralin ang katotohanan ng impormasyon sa website na ito, ang Tagapaglathala ay walang kinikilalang responsibilidad sa mga kamalian, kabawasan, kakulangan, o anumang interpretasyon ng paksang nakapaloob dito. Anumang tukoy na pananaw na maituturing na bunga ng website na ito sa sinumang indibidwal, grupo o samahan ay hindi sinasadya.

  Sa anumang uri ng aklat na naglalahad ng gabay, katulad ng tunay na buhay, ay walang paniniyak ng makakamtang kikitaing pera. Ang mambabasa ay hinihiling na tumugon at kumilos nang naaayon sa kanyang sariling kalagayan at pagpapasya.

  Bagaman na binuo ang aklat na ito ng isang propesyunal sa Internet Marketing, ang aklat na ito ay hindi pa rin inilalaan bilang saligan ng propesyunal na payo, maging ukol sa legal, pagnenegosyo, accounting o pang-pinansiya man. Iminumungkahi na ang mambabasa ay kumuha ng serbisyo ng mga propesyunal sa mga larangang nabanggit ayon sa kanilang kagustuhan.

  Iminumungkahi din na huwag nang ilagay sa papel o i-print ang nilalaman na matatapuan dito, upang makabawas ng gastos sa paggamit ng papel at iba pa, sa ating kagustuhang makatulong sa pag-aalaga ng likas na yaman.

 

Copyright Notice

  Ang mismong mga pahina (webpages) at iba pang materyales (digital materials) na matatagpuan sa JaysonGuevarra.com, sa anumang porma, kahit bahagi lamang o kabuuan, ay hindi maaaring ipagbili; pwede lamang ipagbili o pagkakitaan kung ang programa o sistema ay malinaw na tinukoy at ang mga kahingian (requirements) ay nagampanan.

  Maaari itong ipamigay o ipamahagi, ngunit hindi maaaring baguhin ang anumang nilalaman nito.

  Maraming salamat po.

 

Iba pang paunawa na nasa Wikang Ingles

JaysonGuevarra.com Homepage